... A je to tu ...

Doškolovací výcvik / Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Zaradenie do doškoľovacieho kurzu

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru vtedy ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac.

Orgán Policajného zboru rozhodne a nariadi

Obsah doškoľovacieho kurzu

Skúška z odbornej spôsobilosti

Ak neprospejete na skúške , čiže nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti, tak vám vaše vodičské oprávnenie správny orgán zadrží. Ak sa rozhodnete že doškoľovací kurz a celú procedúru podľa rozhodnutia polície neabsolvujete bude vám vaše vodičské oprávnenie odobraté.

Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku doškoľovacieho výcviku pre skupinu B

Obsah a rozsah učiva pre skupinu vodičského oprávnenia B určuje učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Termín kurzu sa dohodne v čase ktorý vyhovuje účastníkovy kurzu.

Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku doškolovacieho kurzu vodičov

Predpisy o cestnej premávke a s ními súvisiace právne predpisy 6
Teória vedenia vozidla 2
Zásady bezpečnej jazdy 2
Problematika dopravnej nehodovosti 2
Praktický výcvik 6